Bulut sistemlerinde uygulamaların küçük parçalara ayrılarak daha kolay işlem yapılmasına olanak sağlanır. Bu dağıtık çalışan uygulamalardan anlık gelen mesajları belirli bir sırada almaya ve bu mesajları kaybetmemeye çalışırız. Yani gelen veriler sorunsuz bir şekilde ulaştırılmaya çalışılır. Pub/Sub mesaj sistemi bu işlemler için kullanılmaktadır. Pub/Sub mimarisine göre gelen mesajlar FIFO(first in first out) ilk giren ilk çıkacak şekildedir. Ayrıca bu mimaride gelen mesajlar birden fazla(duplicate) olmayacak şekilde iletilmelidir ve her zaman bu veriye ulaşılabilir olmalıdır.

Pub/Sub Mimarisi

Yukarıdaki görsele bakıldığında publisher, topic ve subscriber var. Publisher bir diğer ismiyle producer yani veriyi üreten, topic verinin kategorilerine ayrıldığı yer ve aynı zamanda sıralı halde…


Bulut bilişim, bilgisayar sistem kaynaklarının kullanıcı tarafından internet üzerinden isteğe bağlı olarak kullanılmasıdır. Şirketler kendi altyapıları ve veri merkezleri yerine bir bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından depolama, ağ oluşturma, işletim sistemi ve daha fazlasına sahip olabilir. Bulut hizmeti sağlayan şirketlere Amazon Web Servisi (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure örnek gösterilebilir. Bu hizmetleri sağlayan şirketler IaaS PaaS ve SaaS bulut bilişim sistemine sahiptir.

IaaS: Infrastructure as a Services

Kullanıcılar ihtiyaç duyduğu donanımsal ve maliyetli araçları ayrı ayrı satın almak yerine, bulut hizmeti sağlayan şirketler tarafından IaaS ile sunucu (server), ağ (network), depolama (storage) gibi altyapı hizmetlerine ulaşır. Kullanıcılar bu hizmetlere uygulama programlama arayüzü(API) ile erişebilir. Bu sayede…

Beyza Canbay

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store